Southwest Dairy Days set Nov. 7 at T&K Dairy near Snyder